سامانه ایجاد،استمرار و ارتقای شغل خودمان

بسته های پیش کاری

ما اعضای سامانه ((جام آشتی)) هدف مان ازارایه بسته های کانون ((پیش کاری))چیست؟