سامانه ایجاد،استمرار و ارتقای شغل خودمان

مهارت ((آسانیک گری))

آسانیک گری باگستره آموختگی: esd ,esu, gneral باگرایش های فراوان