سامانه ایجاد،استمرار و ارتقای شغل خودمان

نکته های بهره برداری از سامانه

۱)اگر برهرنوشته ای که سبزرنگ است کلیک کنیم به رویه(صفحه) دیگر خواهیم رفت و روشن گری بیشتری را میخوانیم یا میبینیم.